Опис досвіду роботи

Горова Олена Михайлівна                                                      

 вчитель фізики Самотоївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Закінчила   СДПУ ім. А.С. Макаренка

Спеціальність – “Фізика та математика”

Педагогічний  стаж  складає  10  років

Вчитель  фізики та математики

Кваліфікаційна  категорія:

  “Спеціаліст  І категорії”

   Опис власного досвіду

В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Тому, я працюючи з школярами намагаюся прищепити їм бажання вчитися, прагнути до саморозвитку та самовдосконалення, стати справжніми громадянами нашої держави. Саме від самовідданої праці, невичерпної енергії, громадської активності вчителя і залежить майбутнє нашого народу.

МОЄ КРЕДО:

«Дати дітям радість праці,

радість успіху у навчанні,

пробудити в їхніх серцях почуття

гордості, власної гідності…»

                                В. О. Сухомлинський

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ

“Застосування ІКТ та інтерактивних методів на уроках фізики”

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ 

Користуючись сучасними технологіями, надаю можливість кожній дитині розвинути власний інтелект, активізувати процеси пізнання навколишнього світу. Школярі навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра. Живемо однією великою родиною.

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Впровадження нових технологій таких як: інтерактивні методи та комп’ютерні технології, у навчальний процес, сприяють всебічному розвитку особистості, творчому зросту дитини, активізують навчальну діяльність учнів.   Ця проблема є актуальною, що і обумовило її вибір.

Робота щодо вирішення даної проблеми здійснюється за наступними напрямками:

·        залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу

     з виходом на самостійні узагальнення  й висновки;

·        розвиток  критичного та творчого мислення;

·        розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;

·        формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;

·        удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;

·        оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій;

·        розвиток взаємодопомоги, взаємоповаги.

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. ІКТ, інтерактивні методи застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів. Вони  сприяють підвищенню рівня навчальної активності школярів на уроках, роблять навчальний процес більш цікавим та ефективним. Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчан­ня, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує у школярів внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та самоспостереження. У зв'язку з цим, як показує практика, найефективніші уроки, побудовані за традиційною методикою із застосуванням елементів інтерактивного навчання.

Комп’ютерні технології та інтерактивні методи навчання  використовую на всих типах уроків  та їх етапах:

·        На етапі повторення вивченого матеріалу користуюсь  інтерактивними методами (мозковий штурм, мікрофон, робота в парах, в групах, розгадування кросворда, асоціативний кущ, дидактичні вправи, ребуси). Також значну увагу приділяю презентаціям, приготовленими учнями самостійно. Такі навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують узагальнення та повторення  учнями вивченого матеріалу. Наприклад, демонстрування презентації учениці 11 класу Васильцової Тетяни за темою «Власна та домішкова провідність напівпровідників».

Презентації - як комунікативно - інформаційні технології підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності.

·        На етапі  мотивації, як постановка навчальної проблеми перед вивченням нового матеріалу використовую: фрагменти презентацій, підготовлені власноруч; інтерактивні методи (займи позицію,  використання рольових ігор, спільне розв'язування проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, робота в малих групах. Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в класі. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисними один одному, висловлювання думок допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх. Об’єднуючи учнів у малі групи, пропоную їм завдання, розділяю завдання між групами. Вони мають за короткий час (як правило 3-10 хвилин) виконати його та представити результати роботи своєї групи. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. Наприклад, постановка навчальної проблеми, на урок у 10 класі за темою «Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці» проводилась за інтерактивною технологією – робота в малих групах. Завдяки такому підходу, учні краще засвоїли  новий матеріал.

·        На етапі поясненні нового матеріалу, як ілюстративний матеріал, використовую презентації, які полегшують засвоєння нового матеріалу, завдяки наочності та різноманітності. Здійснюю діалог з учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи, пошук інформації в Інтернеті. На цьому етапі уроку залучаю дітей до співпраці, надаючи їм доручення – помічник вчителя, або асистент вчителя. Це учням дуже подобається, особливо 7 – 9 класам.  Помічники обираються самостійно, так як кожен учень намагається спробувати свої здібності та вміння бути гідним асистентом. Використання такого методу дає змогу краще засвоїти вивчений матеріал, розвивати в учнів почуття відповідальності, вміння співпраці та взаємодопомоги. Значну увагу приділяю добору таких інтерактивних методів роботи на даному етапі уроку, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, їх самоосвіті й самореалізації.

Використання нових засобів навчання ― це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним. Так урок в 7 класі за темою «Зв'язок фізики з повсяк­денним життям, технікою і виробничими техно­логіями. Творці фізичної науки. Внесок україн­ських учених у розвиток фізики»  краще засвоюється та вивчається з використанням  презентації на мультимедійній дошці.

Під час закріплення та узагальнення вивченого матеріалу  застосовую: мультимедійні  фрагментів уроків;  пошук  додаткової інформації, джерелами якої є: СD-диски мультимедійних курсів фізики «Бібліотека електронних наочностей»,  «Фізична віртуальна лабораторія», «Фізика 7кл.» «Фізика 8кл.», «Фізика 9кл.» «Фізика 10кл.» «Фізика 11кл.», матеріали з Інтернет – джерел, електронні підручники; мозковий штурм, логічні вправи та задачі; робота в парах та колективна робота, яка дозволяє учням бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення; метод прес.

В 2014 -  2015 навчальному році були проведені зрізи знань з фізики. Результати контрольних  робіт, запропонованих відділом освіти та адміністрацією школи практично не відрізняються,  що свідчить про об’єктивність  оцінювання учнів вчителем та  добре засвоєнням учнями матеріалу за  темою «Електричний струм».  Порівняльні результати контрольних робіт представлені в діаграмі

Уміле поєднання комп'ютерних технологій та інтерактивних методів  викладання предмету дають бажаний результат:

·        зробити урок  цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

·              ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширювати можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів, надавати можливість  вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі будуть сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

·        індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійного опрацювання навчального матеріалу з використанням зручних способів сприйняття інформації, що викликатимуть в учнів позитивні емоції та формуватимуть позитивні навчальні мотиви;

·        самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюватимуться навички самоконтролю;

·        здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини шкільного життя 2017-2018 н.р.

"Низький уклін Вам, любі вчителі!"

29 вересня  учні  школи привітали своїх вчителів зі святом. Учні 11 класу на чолі зі своїм класним керівником Сіробабою О.О. організували цікавий  концерт. 

 

Вчителів вітали учні 1 класу.

 

08 вересня в районі пройшов конкурс читців творчості нашого земляка П.А.Грабовського.  Приємно відзначити, що учні нашої школи під керівництвом вчителя української мови та літератури Осадчої Наталії Володимирівни, не тільки активно прийняли участь, а й здобули  призові місця. Щиро вітаємо їх з перемогою!

Перший урок ""Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну"

Останні роки для першого уроку обирають найбільш важливі теми в житті народу. Адже учень має знати сучасну історію, яка твориться на його очах, а також вивчати минуле. Лише знаючи цей матеріал, дитина стане в майбутньому повноправним членом суспільства і зможе впливати на творення майбутнього. Класні керівники підготували для своїх вихованців  цікаві  та змістовні виховні години.

Серпева нарада 

31 серпня   в школі була проведена педагогічна рада, на якій були розглянуті нагальні питання.