Опис досвіду роботи

Горова Олена Михайлівна                                                      

 вчитель фізики Самотоївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Закінчила   СДПУ ім. А.С. Макаренка

Спеціальність – “Фізика та математика”

Педагогічний  стаж  складає  10  років

Вчитель  фізики та математики

Кваліфікаційна  категорія:

  “Спеціаліст  І категорії”

   Опис власного досвіду

В народі кажуть, що письменник живе в своїх книжках, скульптор – у створених ним скульптурах, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Тому, я працюючи з школярами намагаюся прищепити їм бажання вчитися, прагнути до саморозвитку та самовдосконалення, стати справжніми громадянами нашої держави. Саме від самовідданої праці, невичерпної енергії, громадської активності вчителя і залежить майбутнє нашого народу.

МОЄ КРЕДО:

«Дати дітям радість праці,

радість успіху у навчанні,

пробудити в їхніх серцях почуття

гордості, власної гідності…»

                                В. О. Сухомлинський

ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЮ

“Застосування ІКТ та інтерактивних методів на уроках фізики”

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ 

Користуючись сучасними технологіями, надаю можливість кожній дитині розвинути власний інтелект, активізувати процеси пізнання навколишнього світу. Школярі навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра. Живемо однією великою родиною.

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

Стрімкий перехід сучасного суспільства до ери глобальної комп’ютеризації не може не викликати змін у викладанні навчальних предметів, в тому числі фізики. Сучасний світ вимагає від сучасної молоді вміння користуватись комп’ютерною технікою,  володіти певними знаннями новітніх інформаційних технологій і застосовувати їх у різних сферах життєдіяльності. Впровадження нових технологій таких як: інтерактивні методи та комп’ютерні технології, у навчальний процес, сприяють всебічному розвитку особистості, творчому зросту дитини, активізують навчальну діяльність учнів.   Ця проблема є актуальною, що і обумовило її вибір.

Робота щодо вирішення даної проблеми здійснюється за наступними напрямками:

·        залучення учнів до самостійного пошуку інформації, синтез матеріалу

     з виходом на самостійні узагальнення  й висновки;

·        розвиток  критичного та творчого мислення;

·        розвиток особистості учня та його адаптація у світовому   інформаційному   просторі;

·        формування  інформаційної  культури  учнів, забезпечення   їх   інформаційних потреб;

·        удосконалення   науково - методичного забезпечення  навчально - виховного  процесу;

·        оптимізація  освіти   на  основі   використання інформаційно – комунікаційних   технологій;

·        розвиток взаємодопомоги, взаємоповаги.

Викладання фізики, в силу особливостей самого предмета, є сприятливою сферою для застосування сучасних інформаційних технологій. ІКТ, інтерактивні методи застосовуються мною як при проведенні уроків, так і в організації позаурочної діяльності учнів. Вони  сприяють підвищенню рівня навчальної активності школярів на уроках, роблять навчальний процес більш цікавим та ефективним. Під час інтерактивного навчання учень стає не об'єктом, а суб'єктом навчан­ня, він відчуває себе активним учасником подій і власної освіти та розвитку. Це формує у школярів внутрішню мотивацію до навчання та спонукає їх до саморозвитку та самоспостереження. У зв'язку з цим, як показує практика, найефективніші уроки, побудовані за традиційною методикою із застосуванням елементів інтерактивного навчання.

Комп’ютерні технології та інтерактивні методи навчання  використовую на всих типах уроків  та їх етапах:

·        На етапі повторення вивченого матеріалу користуюсь  інтерактивними методами (мозковий штурм, мікрофон, робота в парах, в групах, розгадування кросворда, асоціативний кущ, дидактичні вправи, ребуси). Також значну увагу приділяю презентаціям, приготовленими учнями самостійно. Такі навчальні презентації, завдяки своїй наочності та яскравості, полегшують узагальнення та повторення  учнями вивченого матеріалу. Наприклад, демонстрування презентації учениці 11 класу Васильцової Тетяни за темою «Власна та домішкова провідність напівпровідників».

Презентації - як комунікативно - інформаційні технології підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності.

·        На етапі  мотивації, як постановка навчальної проблеми перед вивченням нового матеріалу використовую: фрагменти презентацій, підготовлені власноруч; інтерактивні методи (займи позицію,  використання рольових ігор, спільне розв'язування проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації, робота в малих групах. Робота в малих групах дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в класі. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисними один одному, висловлювання думок допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх. Об’єднуючи учнів у малі групи, пропоную їм завдання, розділяю завдання між групами. Вони мають за короткий час (як правило 3-10 хвилин) виконати його та представити результати роботи своєї групи. Робота в малих групах дає змогу заощадити час уроку, бо зникає потреба вислуховувати кожну людину у великій групі. Наприклад, постановка навчальної проблеми, на урок у 10 класі за темою «Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці» проводилась за інтерактивною технологією – робота в малих групах. Завдяки такому підходу, учні краще засвоїли  новий матеріал.

·        На етапі поясненні нового матеріалу, як ілюстративний матеріал, використовую презентації, які полегшують засвоєння нового матеріалу, завдяки наочності та різноманітності. Здійснюю діалог з учнями, пропоную різні форми самостійної і творчої роботи, пошук інформації в Інтернеті. На цьому етапі уроку залучаю дітей до співпраці, надаючи їм доручення – помічник вчителя, або асистент вчителя. Це учням дуже подобається, особливо 7 – 9 класам.  Помічники обираються самостійно, так як кожен учень намагається спробувати свої здібності та вміння бути гідним асистентом. Використання такого методу дає змогу краще засвоїти вивчений матеріал, розвивати в учнів почуття відповідальності, вміння співпраці та взаємодопомоги. Значну увагу приділяю добору таких інтерактивних методів роботи на даному етапі уроку, які роблять процес навчання осмисленим, сприяють формуванню й розвитку в учнів логічного мислення, бажання вчитися, їх самоосвіті й самореалізації.

Використання нових засобів навчання ― це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним. Так урок в 7 класі за темою «Зв'язок фізики з повсяк­денним життям, технікою і виробничими техно­логіями. Творці фізичної науки. Внесок україн­ських учених у розвиток фізики»  краще засвоюється та вивчається з використанням  презентації на мультимедійній дошці.

Під час закріплення та узагальнення вивченого матеріалу  застосовую: мультимедійні  фрагментів уроків;  пошук  додаткової інформації, джерелами якої є: СD-диски мультимедійних курсів фізики «Бібліотека електронних наочностей»,  «Фізична віртуальна лабораторія», «Фізика 7кл.» «Фізика 8кл.», «Фізика 9кл.» «Фізика 10кл.» «Фізика 11кл.», матеріали з Інтернет – джерел, електронні підручники; мозковий штурм, логічні вправи та задачі; робота в парах та колективна робота, яка дозволяє учням бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення; метод прес.

В 2014 -  2015 навчальному році були проведені зрізи знань з фізики. Результати контрольних  робіт, запропонованих відділом освіти та адміністрацією школи практично не відрізняються,  що свідчить про об’єктивність  оцінювання учнів вчителем та  добре засвоєнням учнями матеріалу за  темою «Електричний струм».  Порівняльні результати контрольних робіт представлені в діаграмі

Уміле поєднання комп'ютерних технологій та інтерактивних методів  викладання предмету дають бажаний результат:

·        зробити урок  цікавим, з одного боку, за рахунок новизни і незвичності такої форми роботи для учнів, а з іншого, зробити його захоплюючим і яскравим, різноманітним за формою за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів;

·              ефективно вирішувати проблему наочності навчання, розширювати можливості візуалізації навчального матеріалу, роблячи його більш зрозумілим і доступним для учнів, надавати можливість  вільно здійснювати пошук необхідного школярам навчального матеріалу у віддалених базах даних завдяки використанню засобів телекомунікації, що надалі будуть сприяти формуванню в учнів потреби в пошукових діях;

·        індивідуалізувати процес навчання за рахунок наявності різнорівневих завдань, самостійного опрацювання навчального матеріалу з використанням зручних способів сприйняття інформації, що викликатимуть в учнів позитивні емоції та формуватимуть позитивні навчальні мотиви;

·        самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки, коригувати свою діяльність завдяки наявності зворотного зв'язку, в результаті чого удосконалюватимуться навички самоконтролю;

·        здійснювати самостійну навчально-дослідну діяльність (моделювання, метод проектів, розробка презентацій, публікацій тощо), розвиваючи тим самим у школярів творчу активність.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини шкільного життя 2017-2018 н.р.

 08 грудня  на базі нашої  школи  відбувся районний семінар-практикум для вчителів   історії та педагогів-організаторів.Історики відвідали відкритий інтегрований урок  в 11 класі , на якому ознайомились з методиками роботи вчителя історії Дєдової Н.В. та вчителя художньої культури Сіробаби О.О. Педагоги-організатори  відвідали виховний захід «Посвята в джури» учнів 5 класу. Потім гості  всі разом  відвідали шкільний музей, що реставрується, де  екскурсовод - учень 11 класу, провів фрагмент екскурсії  про державотворчі процеси в селі та видатних земляків. Місцевий краєзнавець Десятниченко О.О. розповів  про свій  досвід співпраці нашим  закладом.   Після музею  гості  у шкільному спортзалі  переглянули фрагмент змагання  військово-патріотичної гри «Сокіл джура» - впоряд.(кер.Придатко М.Г.)  На завершення  учасники семінару   відвідали фестиваль козацької пісні, підготовлений вчителем музичного мистецтва Сіробабою О.О.,  який додав учасникам семінару приємних емоцій та піднятого настрою. 

   

 03 грудня в школі  стартував  "Тиждень боротьби зі СНІДом" .Були проведені різноманітні заходи.  Класні керівники  провели виховні години.  З учнями 6 класу  практичний психолог Бесараб В.В.  проведела  годину спілкування «Здоров'я – це наш скарб». З великим задоволенням учні 6  класу приймали участь в конкурсі малюнків «Я люблю життя»..

 

 ,, Родина,  як зірка єдина!"

Мабуть найціннішим скарбом для кожного з нас є родина. Можна мати безліч хороших друзів та знайомих, але тільки сім'я дає нам відчуття захищеності і потрібності на все життя, робить нас щасливими і впевненими у майбутньому. Єднають ці родини ще більше не лише буденні справи та навчання, а й свята, особливо ті, що називаються родинними. Такі заходи, окрім позитивних емоцій, дарують учасникам ще й почуття єдності, яке згуртовує шкільний колектив – учнів, батьків та вчителів. 29 листопада у 4 класі    відбулося тепле родинне свято: ,, Родина,  як зірка єдина! ’’ (класовод Тихобаєва Н.М.). До школи завітали найрідніші для четвертокласників люди: матусі і татусі,  дідусі та бабусі, сестрички та братики.  У родинному колі  дітвора розповідали вірші, співали пісні для своїх рідних, які торкнули найтонші струни кожної душі. Батьки  почули на свою адресу найсолодші слова від своїх дітей, бо вони не просто люблять їх,  а пестять і голублять, прощають усі витівки і образи .Розчулені батьки з гордістю дивилися і тішилися своїми дітьми.

28 листопада в районі  відбулися змагання з баскетболу, в яких  взяли участь   10 команд юнаків загальноосвітніх навчальних закладів району. Наша команда хлопців (кер. Придатко М.Г.) виборола  почесне перше місце. Вітаємо їх з перемогою, а також вболівальників, які  щиро підтримували  нашу команду! 01 грудня    наші  хлопці (Левак, Лопандя, Трегуб, Богуславський, Шинкаренко)  захищатимуть  честь Краснопільського району в складі збірної команди в  ХХVІ обласних зональних спортивних ігор школярів з баскетболу серед команд юнаків ІІ групи, що проходитимуть в Тростянці.

Пам’ять не стерти роками

Осінні дні навівають важкі хвилини роздумів над минулим нашої Батьківщини. Голодомор. Ця подія скорботна ніколи не буде забута українським народом та людьми світу. У нашій школі 24 листопада  з нагоди відзначення 84 - річниці Голодомору відбулось ряд заходів на вшанування пам’яті жертв голодоморів. Для учнів школи організована та проведена  загальношкільна лінійка; у шкільній бібліотеці організована книжково-публіцистична ілюстративна виставка, присвячена Голодомору 1932-33 років в Україні. Учні 9 та 11 класів взяли участь у мітингу-реквіємі, який відбувся  біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору.  У ході мітингу-скорботи віддано данину пам’яті замореним і померлим. 

 

20 листопада   проведено засідання круглого стола  на тему "Успішна здача ЗНО - результат спільної взаємодії всіх учасників освітнього процесу", на якому вчителі  ділилися  власним досвідом щодо підготовки учнів до успішної здачі ЗНО.

 «Усі люди мають недоліки – хто більші, хто менші.

Ось чому і дружба, і допомога, і спілкування

 були б неможливими, якби не існувало між нами

 взаємної терпимості»  

 Г.Гвіччардіні – італійський історик, філософ-гуманіст.

 13 листопада  в школі   стартував тиждень толерантності. Практичний психолог Бесараб В.В.   разом з соціальним педагогом провели ряд заходів: тематичну лінійку, присвячену Міжнародному дню толерантності «Толерантність  - дорога до миру»  з учнями 5-11 класів; бесіди, вікторини, колажі на різноманітні теми та ін.

13 листопада  в нашій школі   провели дружній матч по футболу з командою Миропільської школи. Гра  була напружена та дуже активна.  Кожен гравець  обох команд   проявив усі свої  позитивні якості. Першу гру наша команда програла, а другу- виграли. Звичайно, кожен член команди радів своїй перемозі.Можна сказати, що зустріч  дає свої результати-згуртованість, робота пліч-о-пліч з іншими.  Потрібно вміти, як вигравати, так і  програвати- це частина реального життя, і  до цього потрібно бути готовим.  Виграш та перемога не повинні затуманювати розум, а програш не повинен  вводити в депресію.

 

 

9 листопада у День української писемності об 12:30 відбувся щорічний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.  Наші старшокласники на чолі з вчителем української мови  та літератури Левченко Г.О.також долучилися до цієї акції.

Яскраво, незабутньо, пізнавально.Саме так  відзначали учні та вчителі   День української писемності та мови. Учні 5-11  класів разом із класними керівниками оформили  тематичну виставку мовознавчих газет.  Цікаву інформацію про рідну мову довідалися діти на годинах спілкування та виховному заході «Мова нас єднає!», який організували та провели учні 6 класу   під керівництвом Осадчої Н.В.    Можна сказати, що свято  вдалося. Усі школярі  ще раз переконалися, що рідна мова – це «мова єднання», братньої любові та поваги, взаємопідтримки й розуміння.

 

Свято осені "Чарівна осінь"

09 жовтня  у школі відбулося Свято осені. У святковому заході брали участь учні 3 та 5 класів. Свято було пройняте осіннім  настроєм, у залі панувала справжня барвиста осінь, на сцені опадало багряне осіннє листя,  хоча за вікном  було прохолодно, але це ніяк чином не вплинуло  на  чудовий настрій кожного присутнього в залі.Святково прикрашена зала, лагідна музика зустрічали батьків, учителів, учнів та гостей, які прийшли на свято. Ще мить і на сцені у своєму танці закружляла Осінь (Комісар Софія) , розкидаючи довкола листя. Свято розпочалось. Одна  за одною з’являлися дійові особи: осінні місяці: Вересень, Жовтень, Листопад, овочі: Буряк, Картопля, Морква, Квасоля, Огірок, Помідор, Гарбуз,  Диня, Часник   ( учні 3 класу).

  

Свято було наповнене різноманітною конкурсною програмою. Учні розповідали вірші, в яких панував і сум, за тим, що догорають останні сонячні дні, зникає осіння краса, обпадає листя, яке розмалювала осінь своєю палітрою різнокольорових фарб, але разом з тим на душі  було весело, що до нас завітало таке чудове свято – Свято осені. Під керівництвом учителя музики Сіробаби О.О.  лунали пісні про осінь. Майстерне виконання супроводжується вдячними оплесками глядачів. У гроні намистин свята окрасою став і  танок «Хмаринки»  у виконанні вихованців танцювального гуртка під керівництвом Шевченко О.О.Розповідь віршів, виконання пісень, розігрування сценок,  виконання  танців  надзвичайно урізноманітнили святкову програму. Було приємно те, що  класні керівники Гребіник Т.В. та Шевченко О.О. так  добре підготували своїх вихованців.Чудова атмосфера панувала протягом усього свята. Це незабутнє свято ще надовго залишиться у спогадах учнів.Скільки поетів освідчувались осені  у коханні, скільки художників увіковічнювали її красу у своїх полотнах…  А вона кожного року знов і знов зачаровує нас своєю безмежною щедрістю та неймовірною красою.

"Низький уклін Вам, любі вчителі!"

29 вересня  учні  школи привітали своїх вчителів зі святом. Учні 11 класу на чолі зі своїм класним керівником Сіробабою О.О. організували цікавий  концерт. 

 

Вчителів вітали учні 1 класу.

08 вересня в районі пройшов конкурс читців творчості нашого земляка П.А.Грабовського.  Приємно відзначити, що учні нашої школи під керівництвом вчителя української мови та літератури Осадчої Наталії Володимирівни, не тільки активно прийняли участь, а й здобули  призові місця. Щиро вітаємо їх з перемогою!

Перший урок ""Поважаю європейські цінності – будую сучасну Україну"

Останні роки для першого уроку обирають найбільш важливі теми в житті народу. Адже учень має знати сучасну історію, яка твориться на його очах, а також вивчати минуле. Лише знаючи цей матеріал, дитина стане в майбутньому повноправним членом суспільства і зможе впливати на творення майбутнього. Класні керівники підготували для своїх вихованців  цікаві  та змістовні виховні години.

Серпева нарада 

31 серпня   в школі була проведена педагогічна рада, на якій були розглянуті нагальні питання.